Vad händer med klimatpremien?

Det har nu gått ett år sedan regeringen introducerade klimatpremien för arbetsmaskiner i syfte att underlätta introduktionen av eldrivna arbetsmaskiner. SACE har under det gångna året varit i kontakt med Miljödepartementet, myndigheter, Elektrifieringsstrategin och Elektrifieringskommissionen. I kontakterna har SACE informerat om att premien dessvärre inte går att tillämpa i praktiken då kriterierna för att kunna ta del av premien är utformade på ett sätt som gör att de elektrifierade maskiner som idag finns på marknaden inte träffas av premien.

Den 27 juli översände SACE ännu en skrivelse till Elektrifieringskommissionen med önskemål om följande förändringar av premiens utformning:
– effektgränsen ska sänkas till 10 kW,
– begreppet ”elektrifierad arbetsmaskin” ska omfatta batteridrivna maskiner, hybrider, bränslecellsteknik samt nätanslutna maskiner,
– kravet på registrering i vägtrafikregistret tas bort och ersätts av ett separat register hos Energimyndigheten i avvaktan på resultatet av Transportstyrelsens förslag till nytt register för arbetsmaskiner.

SACE kommer följa upp skrivelsen med Elektrifieringskommissionen under de kommande veckorna och återkommer med mer information.


Nyheter


SACEs höstmöte tillsammans med Materialhanteringsgruppen

Det arrangerades en workshop med fokus på trender, kompetensförsörjning och behov. Dagarna samlade ett 30-tal deltagare och avslutades med ett

Utbildningstillfälle SCIP – Regelefterlevnad i produktkedjor 25 november 2022

Vid detta bredare utbildningstillfälle berättar våra inspirerande kursledare om vad du måste ha koll på i arbetet med spårbarhet i

Utbildningstillfälle hur man gör en SCIP anmälan 27 oktober 2022

Från och med den 5 januari 2021 måste tillverkare, importörer, distributörer och montörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga

Utbildningstillfälle i regelefterlevnad – SCIP 16 december 2022

Vid detta fjärde kurstillfälle kommer vi att fokusera på frågor och svar kopplade till höstens tre tidigare fördjupningsutbildningar. Har du